Гръцки език

Гръцки език

Вие търсите курсове по гръцки език:


◊ В акредитиран езиков център с 20 години опит в чуждоезиковото обучение;

◊ С висококвалифицирани преподаватели по гръцки език;

◊ В малки групи от 4 до 8 души;

◊ С оригинален комплект учебник и тетрадки „Επικοινωνήστε ελληνικά“

◊ Да получите сертификат за владеене на гръцки език в края на обучението си;

Онлайн записване

Ние Ви очакваме! Запишете се онлайн и вземете 5% отстъпка!

Нашите курсове по гръцки език се провеждат по атинската система Επικοινωνήστε ελληνικά. Тя е разработена в три учебника, обхващащи пет нива – от А1 до С1, съгласно Общата европейска езикова рамка. Всеки комплект съдържа учебник с 2 учебни тетрадки, които съдържат главно граматически упражнения и някои лексикални въз основа на учебния материал по гръцки език. Всеки урок предвижда текст/ диалог, граматическа част, граматически, лексикални и разговорни упражнения, както и упражнения за слушане. Всеки шести урок по гръцки е преговорен, което дава възможност да се затвърдят знанията и не е носител на нова информация. Преподаването на нов материал се съобразява с общото ниво на групата и степента на усвоения стар материал, както и с индивидуалните нужди на курсистите. В обучението по гръцки език се използват допълнителни материали – граматически и лексикални упражнения, текстове и допълнителни упражнения за слушане.

Ако не сте напълно начинаещи, можете да ни пишете и ние ще Ви изпратим безплатен тест за определяне на нивото Ви по гръцки език.

Курсове по гръцки език – ниво А1

Система – επικοινωνήστε ελληνικά 1

Хорариум – 70 учебни часа

Тези курсове по гръцки език са подходящ за курсисти, които нямат никакви познания по езика или имат известни познания, но не могат да пишат и четат. Взима се първата половина на учебника „Общувайте на гръцки” 1 (Επικοινωνήστε ελληνικά А). Както е видно и от името на учебника, целта на обучението е постигане на основни комуникативни компетентности, които ще дадат на курсиста възможност за провеждане на елементарен разговор. Поради тази причина акцентът в обучението по гръцки език пада върху разговорните упражнения и упражнения от типа слушане с разбиране. Тъй като А1 е основно ниво, граматиката и граматичните упражнения са застъпени също.

След края на курса по гръцки език А1 ще имате следните знания и умения:

-Да можете да четете на гръцки език. Да знаете дните на седмицата, числата и часовете

-Да представите себе си и семейството си на трети лица (име, възраст, местоживеене, професия, семейно положение). Да искате информация за трети лица.

-Да искате информация за адрес и телефон. Да поискате и дадете упътвания

-Да можете да опишете ежедневния си режим, да опишете жилището си, да знаете основни предмети от бита.

-Да знаете плодовете, зеленчуците и основни хранителни продукти, да знаете цветовете

-Да можете да напазарувате в магазин/ да можете да си купите дрехи; да направите поръчка в кафене и ресторант

-Да организирате своето пътуване (закупуване на билети, резервация на хотел)

От гледна точка на граматиката ще се запознаете с основни граматични правила и ще добиете обща представа за структурата на езика. В курса по гръцки език се изучават:

-Определителен и неопределитен член

-Два от четирите падежа (именителен и винителен)

-Единствено и множествено число на съществителни и прилагателни имена (именителен и винителен падеж)

-Сегашно време на глаголите (първо и второ спрежение)

-Възвратни глаголи (сегашно време)

-Бъдеше време на глаголите (първо и второ спрежение)

-Неправилни глаголи (бъдеще време)

-Числителни бройни. Числителни редни до 20

Курсове по гръцки език – ниво А2

Система – επικοινωνήστε ελληνικά 1

Хорариум – 70 учебни часа

Курсът по гръцки език ниво А2 е подходящ за курсисти, които имат основни познания по езика. Заниманията се провеждат основно по системата „Общувайте на гръцки” 1 (Επικοινωνήστε ελληνικά А), от който е предвидено да се вземе втората половина. В това ниво обучението е фокусирано както върху разговорните упражнения и упражнения от типа слушане с разбиране, така и върху граматиката. А2 е едно от най-важните и основополагащи нива, поради което е застъпено сериозно изучаването на граматика.

В края на нашия курс по гръцки език за ниво А2 се очаква да имате следните знания и умения:

-Да можете да провеждате сводно елементарен разговор

-Да можете да разказвате за минали събития, елементарни случки, например как сте прекарали ваканцията, уикенда, празниците

-Да разказвате за повтаряеми или продължителни събития в миналото (например ежедневието Ви като ученик). Да разкажете с прости думи за предстоящите си планове

-Да изказвате елементарни хипотези от типа „Ако завали, ще си остана вкъщи”. Да можете да напишете бележка или писмо със съдържание, засягащо ежедневни теми

-Да опишете човек с прости думи (външен вид, характер) и да можете да разказвате за него. Да може да опишете подробно стаята си

-Да разбирате основните моменти от прогнозата за времето и да дадете кратки сведения за климата. Да разкажете за любимия си сезон.

-Да сте запознати с основната лексика, свързана с празниците. Да научите основна лексика, свързана със спорта

-Да се справите с елементарно общуване в банката. Да можете да изпратите писмо или колет

-Да разкажете основни факти за града и страната си

От гледна точка на граматиката се преговаря основно изучаваното в предходното ниво. Допълнително се изучават:

-Минало свършено време

-Неправилни глаголи в минало свършено време

-Минало свършено време на възвратните глаголи

-Бъдеще време на възвратните глаголи

-Степени на сравнение

-Минало несвършено време на деятелните глаголи

-Родителен падеж на съществителните и прилагателните имена

Курсове по гръцки език – ниво В1

Система – επικοινωνήστε ελληνικά 2

Хорариум – 100 учебни часа

Курсът по гръцки ниво В1 е подходящ за курсисти, които имат стабилна основа по езика, справят се задоволително с основни комуникативни ситуации и имат основни граматически познания. Заниманията се провеждат по системата „Общувайте на гръцки” 2 (Επικοινωνήστε ελληνικά В). В ниво В1 се цели затвърждаването на граматическите познания и е застъпено сериозно изучаването на граматиката, като след приключването му курсистът добива цялостен поглед върху гръцката граматика и е в състояние да я използва за нуждите на комуникацията. Учебникът разполагат с 2 учебни тетрадки.

В края на този курс по гръцки език за ниво В1 ще имате следните знания и умения:

-Да можете да провеждате свободно разговор

-Да разбирате и възпроизвеждате спокойно текст със средна сложност

-Да научите частите на тялото и да можете да разкажете за здравословните си оплаквания на ниво ежедневна комуникация

-Да можете да разкажете за любимия си филм или книга, за културни мероприятия и традиции

-Да искате разрешение и да изказвате молба

– Да изказвате позиция за социални проблеми като миграцията и безработицата

-Да изказвате хипотези от типа „Ако живеех в Англия щях да пия следобеден чай”, „Ако бях шофьор щях да пътувам много”

-Да познавате основни факти за гръцката култура

От гледна точка на граматиката се преговаря основно изучаваното в предходното ниво в курсовете по гръцки език. Допълнително се изучават:

-Минало несвършено време на страдателните глаголи

-Неправилни глаголи в минало свършено време

-Сегашно деятелно причастие (причастие от типа –пишейки, играейки)

-Лични местоимения във винителен и родителен падеж, особености при употребата

-Степенуване на прилагателни имена чрез словообразувателни наставки

-Степенуване на наречия

-Минало неопределено време

-Минало предварително време

-Пряка и непряка реч

-Бъдеще продължително

-Подчинително наклонение –продължително

-Съставни прилагателни имена

Курсове по гръцки език – ниво В2

Система – επικοινωνήστε ελληνικά 3

Хорариум – 100 учебни часа

Курсът по гръцки ниво В2 е подходящ за курсисти, които имат стабилна основа по езика, справят се добре с основни комуникативни ситуации и имат стабилни граматически и лексикални познания. Заниманията се провеждат основно по системата „Общувайте на гръцки” 3 (Επικοινωνήστε ελληνικά ). Системата е съставена от учебник, съдържащ 12 учебни единици, граматически таблици и многоезичен речник (в края) и учебна тетрадка. В това ниво е предвидено да се вземат първите 6 урока.

Обучението в тези курсове по гръцки език е фокусирано върху развитието на комуникативните компетентности, които ще дадат на курсиста възможност за затвърждаване на наученото, разширяване на познанията с цел ученикът да бъде по-уверен в комуникацията. В това ниво обучението е фокусирано основно върху разговорните упражнения и упражнения от типа слушане и четене с разбиране и по-малко върху граматиката. В ниво В2 се акцентира върху упражняването на изучената граматика и обогатяването на речника . За целта се използва широк набор от допълнителни материали (лексикални и граматически упражнения, допълнителни публицистични и художествени текстове, упражнения за слушане, кратки филми и др.)

В края на ниво В2 се очаква да имате следните знания и умения по гръцки език:

-Да можете да провеждате свободно разговор

-Да разбирате и възпроизвеждате спокойно текст със средна сложност

-Да изказвате свободно мнение по въпроси, които Ви интересуват

-Да изказвате мнение по социално значими въпроси

-Да научите тематична лексика, свързана с брака, околната среда, гръцката музика

-Да се научите да пишете автобиография и да се запознаете с основна делова лексика

-Да се запознаете с основна обществено-политическа и културно-историческа лексика

От гледна точка на граматиката се преговаря основно изучаваното в предходното ниво. Допълнително се изучават:

-Особености при спрежението на страдателните глаголи от второ спрежение

– Особености при склонението на някои думи от среден род

– Неравносрични съществителни с чужд произход

-Особености при склонението на някои прилагателни

Курсове по гръцки език – ниво C1

Система – επικοινωνήστε ελληνικά 3

Хорариум – 100 учебни часа

Набляга се на словообразуване, неправилни глаголи и по-рядко срещани прилагателни. Прави се преговор на наречия – образуване и степенуване. Лексиката е предимно културно-историческа с опознавателен характер, отнасяща се за страната.

Курс Ниво Брой часове Система Продължителност Дни и часове на провеждане Цена в лв. с вкл. 5% отстъпка Запиши се онлайн и вземи 5% отстъпка
 Гръцки език  А1.1  70  Еπικινωνηστε ελληνικα  от 01.10.24 до 27.11.24  вторник и четвъртък от 18.15 до 21.00 (по 4 уч. ч.)  399,00 или 2 вноски по 215,00  ЗАПИСВАНЕ
Гръцки език B1.1 70 Еπικινωνηστε ελληνικα от 30.10.24 до 26.11.23 понеделник и сряда от 18.15 до 21.00 (по 4 уч. ч.) 399,00 или 2 вноски по 215,00 ЗАПИСВАНЕ

Индивидуалното обучение по гръцки език е подходящо за Вас, ако не можете да посещавате курсовете или искате да напреднете по-бързо. Предимството на този вид обучение е, че можете да идвате в удобно за Вас време и преподавателят се съобразява изцяло с Вашето темпо и нужди. За да запишете час трябва да ни се обадите един или два дни по – рано и да заявите кога ще Ви е удобно да ни посещавате. Занятията се провеждат в нашия офис, на друг адрес провеждаме само фирмени обучения за групи над 5 души. Едно занятие е от минимум два учебни часа, всеки от които по 45 минути. Цената за учебен час е 22 лв., като можете да си плащате отделно за всяко занятие или да предплатите часове. Закупеният пакет предплатени часове трябва да се изразходи в рамките на 12 месеца. Ако се наложи да отмените вече записан час, е необходимо да се свържете с нас един ден по-рано. В противен случай, дължите неустойка в размер на цената 1 учебен час.

Цените са за обучение по стандартен гръцки език от ниво А1 до ниво В2. Ако се интересувате от по – високо ниво или специализирано обучение по гръцки, моля свържете се с нас за повече информация. 

Предлагаме и индивидуално обучение за деца по гръцки език. Цените и условията са същите, системите на обучение са съобразени с възрстта на детето.

 

Език Ниво Брой часове в пакет Брой курсисти Система Дни и часове на провеждане Цена в лв. Запиши се онлайн и вземи 5% отстъпка
Гръцки А1-В2 20+2 един по избор в удобно за Вас време

484

440

ЗАПИСВАНЕ
Гръцки А1-В2 30+4 един по избор в удобно за Вас време

748

660

ЗАПИСВАНЕ
Гръцки А1-В2 20+2 двама по избор в удобно за Вас време

528

480

ЗАПИСВАНЕ
Гръцки А1-В2 30+4 двама по избор в удобно за Вас време

816

720

 

ЗАПИСВАНЕ
Гръцки А1-В2 20+2 трима по избор в удобно за Вас време

550

500

ЗАПИСВАНЕ
Гръцки А1-В2 30+4 трима по избор в удобно за Вас време

850

750

ЗАПИСВАНЕ
Вера Добрева
Завършва гимназия с разширено изучаване на френски език. Висше образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски” със специалност „Новогръцка филология”. Участвала е в езикови семинари на о. Родос и в Атина. Печелила е награда от конкурс за превод на поезия и проза. Към екипа на езиков център Нов стандарт се присъединява през 2006 г. Води курсове за възрастни за всички нива.

Научавайте първи за нашите промоции