Курсове по турски за възрастни: ниво B2

Цена: 499 лева

С оглед на по-добрата подготовка на курсистите в по-високите нива, Езиков център „Нов стандарт“ разделя ниво В2 на две, като всяко от нивата е по 80 часа! Това се прави с цел да се отделя повече време на различните по-специфични граматични конструкции, да се правят по-дълги разговорни упражнения и да се обръща внимание на по-особените жанрове на писане в тези нива.


Ниво В2.1
Хорариум – 80 учебни часа

Курсистите разширяват своите познания, като се запознават с различните видове туризъм и възможности за почивка, научават се да правят резервации и да ги отказват, да говорят за видовете комуникации, технологии и видове достъп до информация, да говорят за своя характер, да описват различни душевни състояния. Придобиват познания за писане на писма, жалби, оплаквания, CV на турски език. Основната граматика, която се изучава, включва:

  • възвратен залог
  • деепричастия и деепричастни конструкции
  • причинителен залог
  • синтактични конструкции за изразяване на причинност
  • конструкции за изразяване на продължителност и предел

Ниво В2.2
Хорариум – 80 учебни часа

Курсистите продължават по същия учебник. Обучението развива комуникативните способности на обучаемите, научават се да обсъждат модните тенденции, да говорят за видовете облекло, да говорят за природните чудеса по света и в Турция, за особеностите на архитектурата и културата. Учебникът продължава да развива умението писане, чрез писане на есета на различни теми на турски език. Застъпено и гледането на филми по темите в учебника, за да могат курсистите да упражняват слушането и разбирането на автентичен текст. Основната граматика, която се изучава, включва:

  • причастните форми (сегашно, минало, бъдещо причастие)
  • начини за образуване на имена от глаголи
  • преобразуване на пряка реч в непряка реч
  • образуване на непреки въпроси
  • различни видове прости и сложни съюзи

Научавайте първи за нашите промоции