Вие искате да изучавате турски език:

◊ В акредитиран езиков център с 14 години опит в чуждоезиковото обучение;

◊ С висококвалифицирани преподаватели;

◊ По най-модерната система „Istanbul“, съдържащи съвременна лексика и актуални теми;

◊ С оригинален комплект учебник, тетрадка и диск;

◊ За 90 до 120 учебни часа да вземете цяло ниво;

◊ Да получите сертификат в края на обучението си;

От 2017 година Езиков център Нов стандарт организира всеки месец събитието „На по чаша чай с турски“. Всяка втора неделя на месеца тези от Вас, които вече са изучавали турски език могат да упражняват и поддържат езика си на по чаша ароматен чай. Всеки месец темата ще е различна. Започваме на 12 февруари!

Онлайн уроци по турски език

За всички желаещи да изучават турски език, които не разполагат със свободно време да посещават нашия офис, предлагаме онлайн обучение. Необходима Ви е интернет връзка, слушалки, микрофон и ако желаете – камера. Часовете се провеждат на нашата онлайн платформа http://elearn.nov-standart.com. За да уговорите първия час, можете да се свържите с нас на посочените телефони.

İstanbul Yabancılar için Türkçe

Учебната система İstanbul Yabancılar İçin Türkçe е най-новата и иновативна система, която се използва за обучение на чужденци. Учебникът е изцяло пригоден за изучаване на турски език от хора, които не са в езиковата среда. Всички граматични единици са изнесени и се дават обяснения както на турски, така и на английски език. Всеки един от шестте урока в различните учебници има своите три подурочни части, като във всяка една част са предоставени упражнения, развиващи различните умения: четене, говорене, писане и слушане, а в края на всеки урок са изнесени и най-важните думи и изрази от съответния урок. В различните уроци има разнообразие от автентични текстове, които запознават учащите се с турския бит, култура, навици и обичаи, а учебната тетдрадка предоставя богат набор от лексикални и граматични упражнения, целящи да затвърдят познанията на курсиста. Всеки урок завършва с тест и разговорен час. Тестът цели да се установят точните пропуски на курсиста и чрез допълните упражнения да се изгладят несъвършенствата, а в разговорния час да се активизира речниковият и граматичен потенциал на всеки курсист. В разговорния час се гледат и адаптирани филмчета още от първо ниво, като целта е аудио-визуалните материали да спомогнат за това курсистите да проговорят по-бързо и лесно този източен език.

Курсове по турски език – ниво А1

Хорариум – 90 учебни часа

Курсистите се научават да се представят; да говорят за себе си и характера си; да посочват местата на различни предмети около тях; да си насрочват часове и срещи; да говорят за мястото, на което живеят; да говорят за различни празници и специални дни; да описват семействата си и приятелите си. Основната граматика, която се изучва, включва:

 • азбуката, основните фонетични особености на турския език;
 • показателните местоимения
 • шесте падежа (именителен, винителен, дателен, отделителен, местен, родителен);
 • сегашно време;
 • глаголът „съм“;
 • притежателните наставки;
 • начини за изразяване на продължителност;
 • часочникът и различните начини за уговаряне на срещи;
 • именните словосъчетания (изафетни конструкции);
 • сравнителна и превъзходна степен на прилагателните;
 • числителните имена (числителни бройни и редни);
 • възвратното местоимение kendi, обощителното местоимение hep;

Курсове по турски език – ниво А2

Хорариум – 100 учебни часа

Курсистите се научават да говорят за любимите си храни; за традиционните кухни по света; за различни открития в историята; за своите планове; за начините на прекарване на свободното време; за метеорологичните условия; за легенди и митове; за различните природни явления; за това какво могат и какво не могат да правят; да правят описание на предмети и хора. Основната граматика, която се изучава, включва:

 • желателно наклонение
 • повелително наклонение
 • словообразувателни наставки
 • минало свидетелско време
 • минало несвидетелско време
 • различни съюзи
 • бъдеще време
 • сегашно-бъдеще време
 • предаване на пряка реч
 • форми за възможност/невъзможност
 • деепричастия

Курсове по турски език – ниво В1

Хорариум – 100 учебни часа

Курсисите задълбочават своите лексикални и граматически познания, като се научават да говорят за плащане на различни битови сметки и установяване на ново място; за работата си и за видовете заплащане; да коментират различни начини за здравословно хранене и целесъобразен начин на живот; да дискутират различни проблеми на образователните системи в България и Турция, да говорят за своето образование; да говорят за своите мечти и желания; да коментират човешките взаимоотношения. Основната граматика, която се изучава, включва:

 • деепричастия
 • преизказно наклонение
 • инфинитиви (лек инфинитив, същински инфинитив, тежък инфинитив)
 • наложително наклонение
 • различни конструкции за изразяване на наложителност
 • условно-желателно наклонение
 • условно наклонение
 • взаимен залог
 • различни граматични конструкции
С оглед на по-добрата подготовка на курсистите в по-високите нива, Езиков център „Нов стандарт“ разделя ниво В2 на две, като всяко от нивата е по 80 часа! Това се прави с цел да се отделя повече време на различните по-специфични краматини конструкции, да се правят по-дълги разговорни упражнения и да се обръща внимание на по-особените жанрове на писане в тези нива.

Ниво В2.1

Хорариум – 80 учебни часа

Курсистите разширяват своите познания, като се запознават с различните видове туризъм и възможности за почивка, научават се да правят резервации и да ги отказват, да говорят за видовете комуникации, технологии и видове достъп до информация, да говорят за своя характер, да описват различни душевни състояния. Придобиват познания за писане на писма, жалби, оплаквания, CV на турски език. Основната граматика, която се изучава, включва:

 • възвратен залог
 • деепричастия и деепричастни конструкции
 • причинителен залог
 • синтактични конструкции за изразяване на причинност
 • конструкции за изразяване на продължителност и предел

 

Ниво В2.2

Хорариум – 80 учебни часа

Курсистите продължават по същия учебник. Обучението развива комуникативните способности на обучаемите, научават се да обсъждат модните тенденции, да говорят за видовете облекло, да говорят за природните чудеса по света и в Турция, за особеностите на архитектурата и културата. Учебникът продължава да развива умението писане, чрез писане на есета на различни теми на турски език. Застъпено и гледането на филми по темите в учебника, за да могат курсистите да упражняват слушането и разбирането на автентичен текст. Основната граматика, която се изучава, включва:

 • причастните форми (сегашно, минало, бъдещо причастие)
 • начини за образуване на имена от глаголи
 • преобразуване на пряка реч в непряка реч
 • образуване на непреки въпроси
 • различни видове прости и сложни съюзи

Турски език – ниво С1

Хорариум – 110 учебни часа

Курсистите с лекота четат и разбират по-сложни и по-дълги автентични текстове, да говорят за проблемите на работното си място, да коментират и дискутират по-философски теми като „Какво е любовта?“, „Как се измерва времето?“, „Какво е знание“ и др. Освен това, курсистите са научават да говорят за различните филмови жантове и да пишат резюмета, ревюта и отзиви на книги и филми. Основната граматика, която се изучава, включва:

 • свидетелско преизказно наклонение на всички времена
 • несвидетелско преизказвно наклонение на всички времена
 • сложни глаголни времена
 • описателни глаголи
 • съюзи и съюзни връзки, образувани с ki
 • различни деепричастни конструкции
 • деепричастия

 

Ниво С1+

Хорариум – 110 учебни часа

Курсистите усъвършенстват своите знания в областта на граматика на турския език. Лексиката се надгражда, като се изучават различни по-обем текстове свързани с различните изкуства, развитието на турската литература, силата и важността на парите в наши дни, света около нас, както и текстове за медиите и рекламите. Умението говорене се упражнява главно от дискусии по разноообразни теми. Курсистите се научават да пишат репортажи, истории и кратки разказа. Основната граматика, която се изучава, включва:

 • сложни синтактични конструкции с причастие и спомагателен глагол
 • съчетаемост на залозите в турския език
 • метафора
 • начини за подсилване на определени части на изречението
 • сложни деепричастни форми
 • строеж на турския текст
 • видове и употреба на подчинените изречения

 

 

Освен системата İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Езиков център „Нов стандарт“ разполага с най-богата колекция от учебници, учебни пособия и граматики, като по този начин можем да отговорим на индивидуалните нужди на всякакъв вид курсисти.

При нас можете да се подготвяте индивидуално за за изпитите на telc (The European Language Certificates) по турски език от ниво А1 до С1, като изпитите за нива от А2 до В2 се предлагат в два варианта – за възрастни и за ученици.

Обучението е фокусирано върху запознаване с особеностите на формата на изпита и се упражняват всички отделни компоненти, включени в него, както и различни изпитни варианти с цел придобиване на необходимите умения за успешно полагане на изпита в реална обстановка.

telc Türkçe е изпит за владеене на общ турски език, който се състои се от писмена и устна част. В зависимост от нивото, писмената част е с продължителност от 70 минути до 3 часа и половина. Устният изпит може да се проведе в деня на писмения или в друг ден, с изключение на ниво А1, където следва веднага след писмената част. Обикновено на устния изпит се явявате с още един или повече кандидати и трае от 10 до 24 минути в зависимост от нивото.

Константин Поборников

Роден в Бургас, където завършва гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“. Придобива бакалавърска и магистърска степен по „Тюркология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През юли 2010 г. преминава езиков стаж в един от частните университети в Истанбул „Йеди Тепе“ и в продължение на четири месеца е стажант по специалността в университета „18 март“ в гр. Чанаккале.  Към екипа на езиков център Нов стандарт се присъеднява в началото на 2011 г.