Курсове по английски за възрастни:

◊ В акредитиран езиков център с 12 години опит в чуждоезиковото обучение;

◊ С висококвалифицирани преподаватели;

◊ По водещата система на издателство Oxford – „New Headway“;

◊ Безплатни входящи тестове и сертификати;

◊ Хорариум от 100 до 110 учебни часа, покриващ цяло ниво;

◊ В малки групи от 4 до 9 души;

Запишете се онлайн за курсове по английски за възрастни и вземете 5% отстъпка!

Английски за възрастни
Английски за възрастни
Нашите курсове по английски за възрастни се провеждат по системата New Headway на издателство Oxford. Последното, 4-то издание предлага актуално съдържание, материали за интерактивна учебна стая iTools и нови решения за самоподготовка:

 • iTutor DVD-ROM за интерактивно учене вкъщи, съдържащ упражнения за четене, слушане и писане с незабавна обратна връзка, граматика с аудио обяснения, чисто нов видео материал с интерактивни упражнения;
 • iChecker CD-ROM към аудиото от учебната тетрадка, тестове за самоподготовка, както и връзки към онлайн тестове и интерактивни упражнения;
 • Phrase-a-day-app – забавно приложение за мобилен телефон, предлагащо полезни ежедневни фрази, които могат и да се чуят, както и възможност за учене и следене на напредъка чрез практическа игра;
 • e-Books  за iPad и таблети с Android, които предоставят възможност за запаметяване на аудио или писмени бележки върху страниците, подобряване на произношението чрез слушане и записване на гласа и функция за сравнение, упражнения за следене на напредъка.
Предлагаме курсове по английски за възрастни от Beginner до Advanced ( от А1 до С1 съгласно Общата европейска езикова рамка). За записване в ниво, по-високо от А1, е необходимо да направите безплатен входящ тест тук или да ни пишете и ние ще Ви го изпратим по имейл!

Друг вариант за изучаване на английски за възрастни е индивидуалното обучение. Разгледайте предложенията ни за уроци по английски език за възрастни в удобно време за един, двама или трима души.

Предлагаме и обучение по бизнес английски или английски с професионална насоченост.

Курсове по английски за възрастни – ниво A1

Система – New Headway Beginner

Хорариум – 100 учебни часа

В този курс по английски за възрастни курсистите се научават да могат да разбират и използват ежедневни изрази и фрази, да представят себе си и други хора, да питат и отговарят на въпроси относно мястото където живеят, хората които познават, нещата които имат.  Да комуникират на езика при условие, че събеседникът говори бавно и ясно. Материалът е разпределен в 12 урока. В тях се разглеждат:

 • Глаголът „съм“ (The verb “to be”)
 • Лични местоимения (Personal pronouns)
 •  Притежателни местоимения (Possessive pronouns)
 • Сегашно Просто Време (Present Simple Tense)
 • Определителен и неопределителен член (Definite/ Indefinite article)
 • Въпросителни думи (Question words)
 • Показателни местоимения (Possessive pronouns)
 • „Има“ за наличие (There is/are)
 • Минало Просто Време (Past Simple Tense)
 • Сегашно Продължително Време (Present Continuous Tense)
 • Going to

Курсове по английски за възрастни – ниво A2

Система – New Headway Elementary 

Хорариум – 100 учебни часа

В този курс по английски за възрастни курсистите се научават да използват основни ежедневни фрази за постигане на конкретни цели. Могат да общуват в ситуации, в които директно се обменя информация по познати теми. Могат да говорят за образованието и професията си, за заобикалящата среда и неща от първа необходимост. Материалът е разпределен в 12 урока. В тях се разглеждат:

 • Глаголът „съм“ (The verb “to be”)
 • Лични местоимения (Personal pronouns)
 • Притежателни местоимения (Possessive pronouns)
 • Сегашно Просто Време (Present Simple Tense)
 • Определителен и неопределителен член (Definite/ Indefinite article)
 • Въпросителни думи (Question words)
 • Показателни местоимения (Possessive pronouns)
 • „Има“ за наличие (There is/are)
 • Минало Просто Време (Past Simple Tense)
 • Сегашно Продължително Време (Present Continuous Tense)
 • Going to
 • Модалният глагол “can”
 • Броими и неброими съществителни (Countable and Uncountable nouns)
 • Изразяване на количество (some/any/much/many)
 • like / would like
 • Предлози за място (in, at, on)
 • Сегашно Перфектно Просто Време (Present Perfect Simple Tense)

Курсове по английски за възрастни – ниво В1

Система – New Headway Pre-Intermediate 

Хорариум – 100 учебни часа

Учебникът по английски език за възрастни съдържа текстове и диалози, взети от съвременната жива езикова среда (вестници, списания, дома, улицата) и допълва усвоения досега лексикален запас. Упражняват се всекидневни разговори. Материалът е разпределен в 12 урока. В тях се разглеждат:

 • Основните времена: сегашни, минали, бъдещи (Present/ Past/Future tenses)
 • Минало Продължително Време (Past Continuous Tense)
 • Изразяване на количество (some/ any/ much/ many/ a few/ a little)
 • Определителен и неопределителен член (definite and indefinite article)
 • Глаголни модели (Verb patterns)
 • Въпроси с “like”
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни (Comparative and Superlative adjectives)
 • Изразяване на задължение (have to, must, should)
 • Минало Перфектно Просто Време (Past Perfect Simple Tense)
 • Съюзи (however, although, so)
 • Страдателен залог (Passive Voice)
 • Условни изречения (Conditional Sentences)

Курсове по английски за възрастни – ниво В1+

Система – New Headway Intermediate

Хорариум – 100 учебни часа

Обиграваните текстове и ситуации от ежедневието се съчетават със специфични теми от англоезичния свят – литература, култура, социално устройство и т.н. Изучават се идиоми, фразеологични глаголи и сложни съществителни. Материалът е разпределен в 12 урока. В тях се разглеждат:

 • Съпоставяне на сегашни времена (Comparing Present Tenses)
 • Съпоставяне на минали времена (Comparing Past Tenses)
 • Изразяване на съвет, задължение и разрешение с модални глаголи (Advice, obligation and permission)
 • Бъдещи форми (Future forms)
 • Въпроси с „like“
 • Сегашно Перфектно Време (Present Perfect Tense)
 • Глаголни модели (Verb Patterns)
 • Съкратен инфинитив (Reduced Infinitive)
 • Съществителни фрази (Noun Phrases)
 • Условни изречения (Conditional Sentences)
 • Модални глаголи за вероятност (Modal Verbs of probability)
 • Непряка реч (Reported Speech)

Курсове по английски за възрастни – ниво В2

Система – New Headway Upper-Intermediate

Хорариум – 110 учебни часа

Курсистите могат да разбират основните идеи на сложен текст на английски по конкретни и абстрактни теми, включително да водят технически дискусии в сферата, в която се занимават. Може да общуват свободно и със спонтанност, която прави комуникацията с носители на езика възможна. Могат да произвеждат ясен, подробен текст по широк кръг теми и да изразят мнение, представяйки предимства и недостатъци на дадени ситуации. Материалът е разпределен в 12 урока. В тях се разглеждат:

 • Всички времена – прости, продължителни, перфектни ( The Tense System)
 • Въпроси и отрицания (Questions and Negatives)
 • Бъдещи форми (Future Forms)
 • Изрази за количество (Expressions of quantity)
 • Модални глаголи (Modal and related verbs)
 • Подчинени изречения въведени с относително местоимение (Relative Clauses)
 • Изразяване на навик (Expressing habit)
 • Модални глаголи в минало време (Modal auxiliaries in the past)
 • Условни изречения и фрази за изразяване на хипотетични ситуации (Conditional sentences and ways of hypothesizing)

Курсове по английски за възрастни – ниво С1

Система – New Headway Advanced

Хорариум – 110 учебни часа

Курсистите могат да разбират широк диапазон от текстове на английски. Могат да изразяват идеите си свободно и спонтанно, без голямо колебание в подбора на изразни средства. Могат да използват езика за социални, академични и професионални цели. Могат да произведат ясен, добре структуриран текст по сложни теми, показвайки добро владеене на структурата на текста, на свързващите думи и съюзи. Материалът е разпределен в 12 урока. В тях се разглеждат:

 • Избягване на повторение (Avoiding repetition)
 • Преговор на времена (Tense review)
 • Наречия (Adverb collocations and adverbs with two forms)
 • Речеви маркери (Discourse markers)
 • Емфатични структури (Ways of adding emphasis)
 • Страдателни структури (Distancing the facts with passive constructions; the verbs “seem” and “appear”)
 • Модални глаголи (Modal auxiliary verbs)
 • Минали временa изразяващи нереалност (Past tenses to express unreality)
 • Глаголни модели (Verb patterns)
 • Подсилващи наречия (Intensifying adverbs)
 • Подчинени изречения и причастия (Relative clauses and participles)
 • Съюзи и свързващи думи (Linking devices)
Сертификатите на Кеймбридж се признават от училища, университети, фирми и организации в цял свят. При успешно представяне на изпит получавате сертификат, който показва нивото ви на владеене на английски език. Записването и заплащането на таксите за явяване на изпитите KET, PET, FCE, CAE и CPE става в офиса на езиков център Нов стандарт, а изпитите се провеждат в British Council.

В индивидуална форма можете да се подготвяте за избрани от вас изпити за международно признати сертификати. Обучението е фокусирано върху запознаване с особеностите на конкретния формат на изпита, на който желаете да се явите и се провежда по системи, специално разработени за тази цел. Упражняват се всички отделни компоненти, включени в съответния формат, както и различни изпитни варианти с цел придобиване на необходимите умения за успешно полагане на изпита в реална обстановка.

 

First Certificate in English

FCE – First Certificate in English – FCE се признава от много университети и бизнес компании като доказателство за ниво на владеене на езика над средното. Отговаря на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка. Изпитът има четири модула: четене и употреба на език, писане, слушане и говорене. Този сертификат показва, че можете да учите и работите в англоезична среда.

Нов курс за подготовка за FCE от 26 септември – Записване.

 

Certificate in Advanced English

CAE – Certificate in Advanced English – CAE се признава от университетите във Великобритания и САЩ. Това е изпит на високо ниво, който оценява уменията за свободно общуване на английски език. Отговаря на ниво С1 от Общата европейска езикова рамка. Изпитът има четири модула: четене и употреба на език, писане, слушане и говорене.

 

 

Objective-Proficiency-Student-s-Book-(Cambridge-Books-for-Cambridge-Exams)CPE – Certificate of Proficiency in English – CPЕ е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. CPЕ се признава от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. Нивото на владеене на английски на успешно преминалите този изпит би трябвало да бъде подобно на това на образован носител на езика. Включва четири модула: четене и употреба на език, писане, слушане и говорене.

 

Подготовка за други международно признати сертификати

IELTS – International English Language Testing System – международен стандартизиран теIELTS – International English Language Testing Systemст за владеене на английски език. Наред с TOЕFL, IELTS е един от двата основни изпита по английски в света. Мотото на IELTS е „Opening doors, creating opportunities.” IELTS има две версии – академична и обща. Академичната е предназначена за кандидат-студенти, както и за специалисти като лекари или медицински сестри, които искат да учат или практикуват в англоговоряща страна. Общото обучение е за хора, желаещи да придобият професионален опит в чужбина или за имигранти. IELTS е признат от повечето образователни институции в Австралия, Великобритания, Канада, Ирландия, Нова Зеландия и Южна Африка, както и от над 3000 висши учебни заведения в САЩ и различни професионални организации по целия свят.

 

TOEFL –Test of English as a Foreign Language

TOEFL –Test of English as a Foreign Language – предназначен за кандидат-студенти, чийто роден език не е английски, желаещи да се обучават във висше учебно заведение в САЩ, Канада и някои европейски университети, които предлагат обучение на английски. Състои се от четири части: слушане, говорене, четене и писане.

Галя Василева

Завършва ГЧЕ „Екзарх Йосиф“ І – гр. Ловеч с профил „Английски език“. Висшето си образование, специалност „Английска филология“ завършва в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2008 година работи в езиков център „Нов стандарт“. Води детски групи, езикови курсове за възрастни и подготвя за изпити за сертификатни нива – FCE, CAE, IELTS, TOEFL .

Мария Иванова

Завършва висше образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност „Английска филология“ – магистърска степен. От 2005 г. преподава английски език в 91 НЕГ – гр. София. Към екипа на езиков център „Нов стандарт“ се присъединява през 2006 година. Работи с всички възрастови групи. Подготвя за изпитите FCE, CAE, CPE, TOEFL. Преподава и български език на чужденци.

Мадлен Георгиева – Гълъбова

Завършва висше образование в НБУ гр. София, специалност „Приложна лингвистика“, „Английска филология“ – Американистика и Британистика. Придобива следдипломна квалификация – диплома по „Междучовешки взаимоотношения и семейно образоване“ в университета McGill, гр. Монреал, Квебек, Канада. Има над 10 години опит като преподавател с всички възрастови групи в страната и чужбина.

Ирина Самоковска

Завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Английска филология“ – бакалавърска степен. Завършва магистърска програма „Литература, кино и визуална култура“ към същия университет. Докторант към катедра „Теория на литературата“ , Факултет по славянски филогии на СУ „Св.Климент Охридски“. Работи в езиков център „Нов стандарт“ от 2016 г. Води курсове за възрастни за всички нива.

Симона Спасова

Завършва 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“в град София, с профил с интензивно изучаване на английски език. Завършва филология в СУ „св. Климент Охридски“. В езиков център Нов стандарт води курсове и индивидуални обучения за всички нива. Присъединява се към екипа през 2016 година.

Александрина Угренова

Завършва  СОУ „Васил Левски“в град Карлово с чуждоезиков профил. Изучава английска филология в СУ „св. Климент Охридски“. Притежава два сертификата на Кеймбридж за преподаване. В езиков център Нов стандарт води курсове и индивидуални обучения за деца и възрастни. Работи и като преводач. Присъединява се към екипа през 2016 година.